zondag, mei 26, 2024
A- A A+

Titel KKL

Kamerkoor Limburg

Privacyverklaring en Disclaimer

Kamerkoor Limburg, waarvan het secretariaat gevestigd is aan Henk Badingsstraat 13, 6461 CZ  KERKRADE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.kamerkoorlimburg.nl
Henk Badingsstraat 13
6461 CZ  KERKRADE
0628835379

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kamerkoor Limburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons secretariaat, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kamerkoor Limburg verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kamerkoor Limburg neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kamerkoor Limburg) tussen zit. Kamerkoor Limburg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Joomla, een op PHP en MySql gebasseerde CMS systeem t.b.v. van het onderhoud van de website
- Excel op een lokale PC waarin je gegevens zoals hierboven vermeld worden bewaard

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kamerkoor Limburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kamerkoor Limburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kamerkoor Limburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kamerkoor Limburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kamerkoor Limburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamerkoor Limburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Gebruik beeldmateriaal

KKL maakt bij tal van kooractiviteiten beeldmateriaal (foto's en video's) waarop je herkenbaar in beeld kunt komen. Zo kunnen er foto’s en video’s op de website van het koor komen te staan, op onze Facebook-pagina of in onze interne nieuwsbrief.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het beeldmateriaal en zullen wij geen beeldmateriaal plaatsen waardoor iemand schade zou kunnen ondervinden.

Disclaimer

Deze site is eigendom van Kamerkoor Limburg. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Kamerkoor Limburg op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina's van derden worden niet door Kamerkoor Limburg onderhouden. Kamerkoor Limburg accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie hiervan.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie worden ontleend. Een bezoek aan deze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Kamerkoor Limburg ontstaan.

Door onze vereniging wordt gebruik gemaakt van eMail en andere vormen van electronische informatie-uitwisseling. Kamerkoor Limburg attendeert erop, dat eMail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van electronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden.

Kamerkoor Limburg wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.

© Kamerkoor Limburg